Australian Civil Aircraft   VH-AMA - AZY  Series


VH-AMA (1)
CAC CA6 Wackett Trainer
VH-AMA (2)
Piper PA-20 Pacer
VH-AMA (3)
Piper PA-25 Pawnee 235B
VH-AMB (1)
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AMB (2)
DHC-1 Chipmunk 21
VH-AMB (3)
Beech 65-B80 Queen Air
VH-AMC
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMD (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AME (2)
Cessna 180B Skywagon
VH-AMG
Beech 65-B80 Queen Air
VH-AMH
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMI (1)
de Havilland D.H.94 Moth Minor
VH-AMI (2)
Piper PA-24-400 Comanche
VH-AMJ (1)
Douglas DC-3CS1C3G                             Ansett Airways
VH-AMJ (2)
de Havilland D.H.87B Hornet Moth
VH-AMK(1)
Douglas DC-3CS1C3G                             Ansett Airways
VH-AMK(2)
Auster J/1 Autocrat
VH-AML
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AMM (1)
Avro 643 Cadet II
VH-AMM (4)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMM (5)
Beech 95-C55 Baron                                Macair
VH-AMN
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AMO (1)
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AMO (2)
Cessna 170B
VH-AMP (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth                 Masquerading as "VH-WLQ"
VH-AMP (2)
Piper PA-28 Cherokee 180E Float
VH-AMQ (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMQ (2)
Dornier Do27H2
VH-AMR
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMU
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMV
DHC-1 Chipmunk T.10
VH-AMW
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMX (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMX (2)
Piper PA-22-160 Tri-Pacer
VH-AMY
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMZ (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AMZ (2)
Piper PA-25 Pawnee 235B
VH-ANA
Douglas DC-4                                          Australian National Airways
VH-ANB
Douglas DC-4                                          Australian National Airways
VH-ANC
Douglas DC-4                                          Australian national Airways
VH-ANC (2)
Bell 206A Jet Ranger                                Ansett-ANA
VH-AND (1)
Douglas DC-4                                          Australian National Airways
VH-AND (2)
Sikorsky S62A                                        Ansett-ANA
VH-AND (4)
Bell 205A Jet Ranger                                Ansett-ANA
VH-ANE (1)
Douglas DC-4-1009                                  Australian National Airways
VH-ANF (1)
Douglas DC-4-1009                                  Australian National Airways
VH-ANF (2)
Douglas DC-4                                          Australian National Airlways
VH-ANG (1)
Doouglas DC-4-1009                                Australian National Airways
VH-ANG (2)
Douglas DC-4                                          Australian National Airways
VH-ANG (3)
Bell 47G-3B-1
VH-ANH
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANI
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANJ
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANK
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANL
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANM
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANN
Douglas DC-3                                         Guinea Airways Ltd
VH-ANO
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANP
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANQ
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANR
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANS
Douglas DC-3                                         Guinea Airways Ltd
VH-ANT
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANU
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANV
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANW
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANX
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANY
Douglas DC-3                                         Australian National Airways
VH-ANZ
Douglas DC-3                                         Australian national Airways
VH-AOA (2)
Avro 652A Anson 1
VH-AOA (3)
Cessna 182H Skylane
VH-AOB
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AOC (1)
de havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AOC (2)
Cessna 182A Skylane
VH-AOD
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AOG
Douglas DC-3CS1C3G                             Butler Air Transport
VH-AOH (1)
Douglas DC-3CS1C3G                             Butler Air Transport
VH-AOH (2)
Douglas DC-3CS1C3G                             Butler Air Transport
VH-AOI
Douglas DC-3CS1C3G                             Butler Air Transport
VH-AOJ
CAC CA-6 Wackett Trainer
VH-AOK
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AOL
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AOM
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AON
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AOO
CAC CA-6 Wackett Trainer
VH-AOP
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AOR
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AOT
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AOU
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AOY
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APB (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APC (1)
CAC CA6 Wackett Trainer
VH-APC (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APC (3)
Callair A9A
VH-APE
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APG
Short S25 Sandringham 7
VH-API (1)
Auster J/5G Cirrus Autocar
VH-API (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APJ
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-APK
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APL (2)
Beech 95-B55 Baron
VH-APM
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APN (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APN (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APP
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-APQ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APS (3)
Cessna 210L Centurion
VH-APT
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-APV
Victra Airtourer 115
VH-APW
Callair A9A
VH-APY
Piper PA-24-250 Comanche
VH-APZ
Piper PA-28-160 Cherokee
VH-AQA (1)
(1)de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQA (2)
Piper PA-18S Super Cub
VH-AQA (3)
DHC-2 Beaver
VH-AQC
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQD
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQF
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQH
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQI
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQJ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQL
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQM
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQN
Auster J/1 Autocrat
VH-AQO
de Havilland D.H.104 Dove 1
VH-AQP
de Havilland D.H.104 Dove 1
VH-AQR
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQS
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AQU
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AQV
Avro 652A Anson 1
VH-AQW
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-ARA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARB (1)
Douglas DC-2-242                               Guinea Air Traders
VH-ARB (2)
de Havilland D.H.114 Heron 1B
VH-ARB (3)
Colonial C2 Skimmer IV
VH-ARC
Beech M35 Bonanza
VH-ARD (1)
Douglas DC-5
VH-ARD (3)
Piper PA-28-180D Cherokee
VH-ARF
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARG
Butler ABA-2 Bat
VH-ARH
CAC CA6 Wackett Trainer
VH-ARI (2)
Cessna 401A
VH-ARL
Avro 652A Anson 1
VH-ARM
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARO (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARO (2)
Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow
VH-ARR
Ryan STM
VH-ART
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARU
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARV
Percival P.44 Proctor 5
VH-ARW
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ARX
Auster 5A
VH-ARY
Lockheed 18-56 Lodestar
VH-ASA (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASA (2)
Boeing PB2B-2 Catalina
VH-ASA (3)
Piaggio P.166B Portofino
VH-ASB
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASC (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASC (3)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASD (1)
Douglas DC-3CS1C3G
VH-ASD (2)
Auster J/5B Autocar
VH-ASD (3)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASD (4)
Piper PA-18A Super Cub
VH-ASD (5)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASE (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASF
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASG (1)
Lockheed 12A
VH-ASG (2)
Grumman G1159 Gulfstream 2
VH-ASH (1)
de Havilland D.H.114 Heron 2D                         Also shown as N210FA
VH-ASH (2)
Piper PA-23-250 Aztec C
VH-ASI
Auster J/1 Autocrat
VH-ASJ
Grumman G159 Gulfstream 1                            Associated Airlines
VH-ASK (1)
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-ASK (2)
Auster J/1B Aiglet
VH-ASL (1)
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-ASL (2)
Piper PA-30-160 Twin Comanche B
VH-ASM (1)
Avro 652A Anson 1
VH-ASM (2)
Lockheed 10B Electra
VH-ASN
Noorduyn UC-64A Norseman
VH-ASN (4)
Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow
VH-ASP (2)
Cessna 180 Skywagon
VH-ASQ
Auster J/1B Aiglet
VH-ASS
Noorduyn UC-64A Norseman                Carsair
VH-AST
DHC-1 Chipmunk T.10
VH-ASU
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-ASV (1)
Lockheed L414-08 Hudson IV
VH-ASV (2)
Lockheed 12A
VH-ASW
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ASX (3)
Piper PA--32-300 Cherokee Six
VH-ASY (2)
Cessna U206 Super Skywagon
VH-ASY (3)
Beech A65-8200/A1 Queen Air
VH-ASZ (1)
Avro 652A Anson 1
VH-ASZ (2)
Auster J/5B Autocar
VH-ATA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATB
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATB (3)
Beech 95-C55 Baron
VH-ATE
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATF
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATH (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATH (2)
Cessna 182A Skylane
VH-ATI
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATJ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATK
Britten-Norman BN-2A Islander
VH-ATM
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATN
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATQ (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATQ (2)
Cessna 310B
VH-ATR
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATS (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATS (4)
Auster 5
VH-ATX
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATZ (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-ATZ (2)
Britten-Norman BN-2A Islander                  (Shown only as G-AXUD)
VH-AUA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUB (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUB (2)
CAC CA18 Mustang 21
VH-AUC (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUC (2)
Percival P.28B Proctor 1
VH-AUD (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUD (2)
Beech 35-C33 Debonair
VH-AUE (2)
Cessna 180B Skywagon
VH-AUI
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUJ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUK
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUO (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUO (2)
Auster J/1 Autocrat
VH-AUV
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUX
Piper PA-22-150 Tri-Pacer
VH-AUY
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AUZ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AVB
Piper PA-23-250 Aztec B
VH-AVC
Aero Commander 680
VH-AVD
Miles M.38 Messenger 2A
VH-AVF (2)
Piper PA-23-250 Aztec                             Avis Rent-a-Plane
VH-AVG
Percival P.30 Proctor 2
VH-AVH (2)
Piper PA-32-260 Cherokee Six                  Avis Rent-A-Plane
VH-AVJ (2)
Piper PA-23-250 Aztec B                         Avis Rent-a-Plane
VH-AVK (1)
Douglas DC3CS1C3G                              Guinea Airways
VH-AVK (2)
Cessna 182G Skylane
VH-AVL (1)
Douglas DC-3CS1C3G                             Guinea Airways/Queensland Air Lines
VH-AVL (2)
Piper PA-23-250 Aztec B                         Shown only as N5291Y  (Avis Rent-a-Plane)
VH-AVM
Douglas DC-3CS1C2G                             ANA/Guinea Airways
VH-AVN
Fairchild 24W41A Argus II
VH-AVO (2)
Piper PA-32-260 Cherokee Six                  Avis Rent-A-Plane
VH-AVP (2)
Piper PA-23-250 Aztec
VH-AVQ (1)
Avro 652A Anson 1
VH-AVQ (2)
Miles M.38 Messenger 2A
VH-AVQ (4)
Piper PA-23-250 Aztec B
VH-AVR (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AVR (3)
Piuper PA-23-250 Aztec B
VH-AVS (1)
Avro 652A Anson 1
VH-AVS (2)
Piper PA-23 Aztec 250
VH-AVT (1)
Avro 652A Anson 1
VH-AVT (2)
Piper PA-23 Aztec 250
VH-AVT (3)
Aero Commander 500B
VH-AVU (1)
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AVU (2)
Piper PA-23-250 Aztec B
VH-AVV (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AVV (2)
Cessna 180 Skywagon
VH-AVW (2)
Piper PA-23-250 Azrec B
VH-AVY (1)
Avro Anson 1
VH-AVY (2)
Piper PA-23-250 Aztec B
VH-AVZ
Cessna 195
VH-AWA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AWB (1)
de Havilland D.H.104 Dove 1                     Airlines (WA) Ltd
VH-AWB (2)
Piper PA-32-300 Cherokee Six
VH-AWC
Beech P35 Bonanza
VH-AWD (1)
de Havilland D.H.104 Dove 1                     Airlines (WA) Ltd
VH-AWD (2)
Piper PA-28-140 Cherokee
VH-AWD (3)
DHC-2 Beaver 1
VH-AWE
Victa Airtourer 115
VH-AWF (3)
Beech 35-33 Debonair
VH-AWG (1)
de Havilland D.H.89A Dragon Rapide 4
VH-AWG (2)
Cessna 172A
VH-AWG (3)
Ryan STM
VH-AWK
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
(VH-AWL)  VT-DJQ
Hindustan HT-2
VH-AWM
Cessna 185B Skywagon
VH-AWN
Cessna 150
VH-AWO
Cessna 150
VH-AWP
Cessna 150
VH-AXA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXE
Avro 652A Anson 1
VH-AXI
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXK
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXL
de Havilland D.H.84A Dragon
VH-AXM
Douglas DC-3S1C3G                                  MacRobertson MillerAviation
VH-AXN
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXP
de Havilland D.H.82A Tiger Moth                  Wreck only
VH-AXR
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXT
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AXV
Avro 652A Anson 1
VH-AYA
Cessna 182N Skylane
VH-AYD
Avro 652A Anson 1
VH-AYE
Avro 652A Anson I
VH-AYG (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AYG (2)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AYI
Avro 652A Anson 1                                 East-West Arlines
VH-AYJ
Auster J/1 Autocrat
VH-AYK
Avro 652A Anson 1
VH-AYM
de Havilland D.H.84A Dragon              Qantas/FDS
VH-AYN
Avro 652A Anson 1
VH-AYO
Avro 652A Anson 1                            McRobertson Miller Aviation
VH-AYP
Luton LA4A Minor
VH-AYU
Percival P/28B Proctor I
VH-AYV
Percival P.28B Proctor I
VH-AYW
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AYX
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AYY
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AYZ
de Havilland D.H.84 Dragon
VH-AZA
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZB
de Havilland D.J.82A Tiger Moth
VH-AZE
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZF
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZG
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZI
Auster 5D
VH-AZL
Fairchild 24W41A Argus II                   Also as G-AKCJ
VH-AZN
DHA-3 Drover 1
VH-AZO (1)
Grumman G-44A Widgeon
VH-AZO (2)
Auster 4
VH-AZO (3)
Piper PA-23 Pawnee 235
VH-AZP
de Havilland D.H.82A Tiger Moth         (also as Royal A/C of NSW)
VH-AZQ
de Havilland D.H.82A Tiger Moth         Royal A/C of NSW
VH-AZR
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZS (1)
de Havilland D.H.82A Tiger Moth         Royal A/C of NSW
VH-AZS (2)
DHA3 Drover 2
VH-AZT
de Havilland D.H.82A Tiger Moth
VH-AZU
Avro 652A Anson 1
VH-AZV
Auster 5
VH-AZX
Avro 652A Anson 1
VH-AZY
de Havilland D.H.104 Dove 1                 Airlines (WA) Ltd